waarden

Wat zijn mijn waarden?

‘Wat zijn mijn waarden?’ is een vraag die je jezelf misschien nog nooit hebt gesteld. Toch heb je ze. Iedereen heeft eigen kernwaarden die gedrag sturen. Waarden geven richting aan alles wat je doet.

Waarden zorgen ervoor dat je boos wordt op iemand die je wat ziet stelen (jouw waarde: eerlijkheid) of dat je een kind verwend vindt die alleen maar meer en grotere kado’s wil (jouw waarde: dankbaarheid). Er zijn veel verschillende waarden die je allemaal in meer of mindere mate bezig.

Redenen om jouw kernwaarden te kennen zijn:

  • Jouw kernwaarden zeggen veel over wie jij bent. Als je jouw kernwaarden helder hebt ben je jezelf en laat je je niet leiden door dingen die anderen belangrijk vinden
  • Het kennen van je kernwaarden geeft je zelfvertrouwen en vergroot je eigenwaarden en zelfrespect
  • Je kernwaarden wil je inzetten in je privé-leven maar zeker ook in je werk. Zoek een werkomgeving die past bij wat jij belangrijk vindt en word gelukkiger

Als je dit artikel uitleest heb je antwoord op de volgende vragen:

 

Jouw waarden zijn jouw fundamentele overtuigingen of idealen. Het is de kern van wat jij nastreeft en hetgeen van waaruit jouw gedrag vorm krijgt. Waarden definieer je meestal in enkele woorden als toewijding, eerlijkheid, of zorgzaamheid.

Waarden worden vaak in één adem genoemd met normen. Het verschil is dat waarden de basis vormen en normen volgen daar logisch uit. Normen zijn als het ware gedragsregels gefundeerd in waarden. Bijvoorbeeld: ik zal altijd mijn eigen geld verdienen (norm) want onafhankelijkheid (waarde) is belangrijk voor mij. Of: ik zal me nooit anders voordoen dan ik ben (norm) want ik vind authenticiteit (waarde) belangrijk.

Om jouw eigen gedragsregels vorm te geven is het dus van belang om te weten wat jouw waarden zijn. De 10 meestvoorkomende waarden wereldwijd zijn: vrijheid, eerlijkheid, respect, verdraagzaamheid, rechtvaardigheid, gelijkheid, vrede, vriendelijkheid, liefde, en veiligheid.

Echter, er zijn onvoorstelbaar veel meer waarden. Onderstaande tabel geeft een overzicht van waarden (met dank aan deze bron):

Aanwezigheid Vertrouwelijkheid Schoonheid
Aanzien Vertrouwen Serieusheid
Actief zijn (doen) Vertwijfeldheid Sierlijkheid
Afwisseling Verwennen Sluwheid
Alertheid Verwondering Snelheid
Alledaagsheid Verworvenheid Soberheid
Anonimiteit Vitaliteit Solidariteit
Artisticiteit Vlijt Souplesse
Assertiviteit Voldoening Spaarzaamheid
Attentheid Volgzaamheid Spontaniteit
Authenticiteit Volharding Sportiviteit
Autonomie Voorbereid zijn Stabiliteit
Avontuur / Avontuurlijkheid Voorkomendheid Standvastigheid
Bedachtzaamheid Voortreffelijkheid Stelligheid
Bedrevenheid Vooruitstrevendheid Stijl
Bedrijvigheid Vrede Stiptheid
Befaamdheid Vriendelijkheid Strengheid
Begeerlijkheid Vriendschap Structuur
Begrip Vrijgevigheid Suaviteit
Behoedzaamheid Vrijheid Synergie
Behoudendheid Vrijmoedigheid Tact
Behulpzaamheid Vrolijkheid Tenaciteit
Bekendheid Vroomheid Terughoudendheid
Bekoorlijkheid Waardering Tevredenheid
Bekwaamheid Waardigheid Tijdloosheid
Beleefdheid Waarheid Toegankelijkheid
Beleving Wedijver Toegeeflijkheid
Bereidheid Welbehagen Toegenegenheid
Bereidwilligheid Weldadigheid Toewijding
Beroemdheid Welgemanierdheid Tolerantie
Bescheidenheid Welgemoedheid Traditie
Beschaving / Beschaafdheid Wellevendheid Transparantie
Beschikbaarheid Weloverwogenheid Trouw
Besluitvaardigheid Welvaart (immateriële/materiële) Tucht
Betaalbaarheid Welvoeglijkheid Uitdagendheid
Betekenis Welwillendheid Uiterlijk
Betrokkenheid Werkelijkheidszin Uitgelatenheid
Betrouwbaarheid Werkzaamheid Uitmuntendheid
Bevalligheid Wijsheid Unanimiteit
Bevlogenheid IJverigheid Uniformiteit
Bezit Zachtheid Universaliteit
Bijdrage Zachtmoedigheid Urbaniteit
Blijdschap Zakelijkheid Vaderlandsliefde
Bondigheid Zekerheid Vakmanschap
Buigzaamheid Zelfbepaling Vastberadenheid
Burgerschap Zelfbeheersing Vasthoudendheid
Cachet Zelfbehoud Veelzijdigheid
Celebriteit Zelfbeschikking Veiligheid
Charisma Zelfbewustheid Verandering
Chic Zelfcontrole Verantwoordelijkheid
Competitie Zelfontplooiing Verbaasdheid
Concentratie Zelfrealisatie Verbetenheid
Confidentialiteit Zelfredzaamheid Verbinding
Consideratie Zelfstandigheid` Verbondenheid
Controle Zelfverwerkelijking Verdraagzaamheid
Coöperatie Zelfverwezenlijking Verfijning
Correctheid Zelfverzekerdheid Vergeving
Creativiteit Zelf-zijn / zichzelf-zijn Vergevingsgezindheid
Daadkracht Zelfzorg Verknochtheid
Dankbaarheid Zingeving Vermaak
Dapperheid Zorgeloosheid Vermaardheid
Degelijkheid Zorgvuldigheid Vernieuwing
Democratie Zorgzaamheid Verrassing
Deskundigheid Zuinigheid Verstandhouding
Dienstbaarheid Zwierigheid Verstandigheid
Moed Gevoeligheid Diepzinnigheid
Naam Gewetensvol Diplomatie
Natuurbehoud Gezelligheid Directheid
Nauwgezetheid Gezondheid Discipline
Nauwkeurigheid Glorie Distinctie
Nederigheid Godvrezendheid Doelgerichtheid
Netheid Godvruchtigheid Doelmatigheid
Nieuwsgierigheid Godzaligheid Doorleefbaarheid
Nuchterheid Goedheid Duidelijkheid
Nut Goedkeuring Duurzaamheid
Nuttigheid Grandeur Dynamiek
Omzichtigheid Grondigheid Educatie
Onafhankelijkheid Grootsheid Eensgezindheid
Onbaatzuchtigheid Grootmoedigheid Eenstemmigheid
Onbedorvenheid Gulheid Eenvoud / Eenvoudigheid
Ondernemerschap Handigheid Eer
Onpartijdigheid Hardheid Eerbied
Ontplooiing Harmonie Eerlijkheid
Ontspanning Hartstocht Effectiviteit
Ontvankelijkheid Heerlijkheid Efficiency
Onverholenheid Helderheid Elegantie
Onverdrotenheid Heusheid Empathie
Onwetendheid Hevigheid Engagement
Ootmoedigheid Hiërarchie Enthousiasme
Openhartigheid Hoffelijkheid Erkenning
Openheid Hoop Ernst
Opgewektheid Hulpvaardigheid Esthetiek
Oplettendheid Humor Evenwicht
Oprechtheid Idealisme Expressiviteit
Optimisme Ignorantie Faam
Orde Inbreng Fatsoen
Ordelijkheid Ingetogenheid Feitelijkheid
Originaliteit Innovatie Felheid
Overgave Integriteit Fijngevoeligheid
Participatie Intensiteit Fijnzinnigheid
Passiviteit Invoelendheid Finaliteit
Patriottisme Inzicht Flexibiliteit
Penaliteit Juistheid Flinkheid
Pittigheid Kalmte Gastvrijheid
Plezier Kameraadschap Gedecideerdheid
Plichtsbetrachting Karigheid Gedegenheid
Politesse Kennis Gedrevenheid
Positiviteit Klaarheid Geduld
Pragmatisme Klasse Geestdrift
Prestatiegerichtheid Kracht Geestigheid
Privacy Kuisheid Geheimhouding
Pro-activiteit Kwaliteit Gehoorzaamheid
Professionaliteit Leefbaarheid Geleidelijkheid
Prudentie Liefdadigheid Gelijkheid
Publieke verantwoordelijkheid Liefelijkheid Gelijkwaardigheid
Punctualiteit Liefde Geloof
Rechtsstatelijkheid Lof Geloofwaardigheid
Rechtvaardigheid Lol Geluk
Redelijkheid Loyaliteit Gematigdheid
Relativisme Luchthartigheid Gemeenschappelijkheid
Relaxedheid Luciditeit Genegenheid
Representativiteit Luister Generositeit
Resoluutheid Macht Genialiteit
Respect Matigheid Genot
Robuustheid Mededogen Genuanceerdheid
Roem Menselijkheid/Medemenselijkheid Gereserveerdheid
Ruimdenkendheid Mensgerichtheid Gevatheid

wat zijn mijn kern waarden

Wat zijn mijn kernwaarden?

Nu is de vraag: hoe ga je van deze enorme waslijst komen tot jouw eigen kernwaarden? Dit kun je op verschillende manieren aanpakken:

  • Zoals ik in de introductie van deze blog al schreef komen waarden vaak tot uiting als iemand er inbreuk op doet. Denk bijvoorbeeld eens aan de laatste keren dat je woedend en witheet op je werk werd. Waar kwam dat door? Op welke waarde deed dit inbreuk? Is dit dan toevallig een belangrijke waarde voor je?
  • Een positievere benadering is nadenken over wie je enorm bewondert. Dat kan iemand van TV zijn, een schrijver, of iemand uit de politiek, maar bijvoorbeeld ook je collega, partner, of buurman. Wanneer voelde je bewondering? Welke waarde lagen er onder het gedrag dat in die situatie werd vertoond? Zegt dit iets over jouw waarden?
  • Denk terug aan een moment waarop je écht gelukkig was. Wat deed je toen? Was je blij omdat je een onmenselijk groot project succesvol had afgerond (waarde: doorzettingsvermogen) of was je gelukkig omdat met kerst je hele familie compleet was (waarde: saamhorigheid, liefde).
  • Je kunt ook kijken of er waarden in bovenstaande lijst staat waar je direct een intuïtieve klik mee hebt.

Het is van belang niet alleen waarden te kiezen, maar ook te kijken welke normatieve gedragingen voor jou horen bij deze waarden. Kun je per waarde antwoord geven op onderstaande vragen:

  • Waarom is de waarde zo belangrijk voor je?
  • Hoe komt jouw waarde tot uiting in jouw gedrag (in het verleden / in de toekomst)?
  • Hoe komt jouw waarde tot uiting in jouw gedrag (in werk / in privé-sferen)?

hoe-kom-ik-achter-mijn-waarden-training

Waarom zijn waarden belangrijk voor persoonlijk leiderschap?

Persoonlijk leiderschap is de competentie om leiding te geven aan jezelf. Het in lijn brengen van hart, hoofd, en handen is hierin essentieel. Oftewel: voelen en weten wie je bent en vervolgens doelen stellen die hier bij aansluiten. Zelfkennis is dus essentieel als je het hebt over persoonlijk leiderschap, en jouw waarden zijn hiervan het fundament. Samen met bijvoorbeeld je talenten.

Persoonlijk leiderschap zorgt ervoor dat je jouw doelen kan realiseren door optimaal gebruik te maken van je kwaliteiten en talenten. Dus start vandaag nog met Persoonlijk Leiderschap ontwikkelen.

Een mooie oefening is het invullen van Ofmans Kernkwadranten om jouw kernkwaliteiten vast te stellen.

 

Bij de Zelforganisatie Fabriek leer jij jouw talenten kennen en uitwerken naar concrete doelen en acties zodat jouw werk en privé leven beter bij je past. Zo word jij en jouw bedrijf gelukkig. Doe mee aan onze persoonlijk leiderschap training en ervaar de voordelen zelf. Behoefte om eerst even contact te hebben? Je kunt ons bereiken op 020 – 2442 838 of info@zelforganisatiefabriek.nl.