Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u algemene voorwaarden voor:

Algemene voorwaarden De Zelforganisatie Fabriek B.V. (B2B)

bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van projecten en trainingen

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door De Zelforganisatie Fabriek, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam. Deze voorwaarden hanteert De Zelforganisatie Fabriek bij het uitbrengen van offertes en de uitvoering van projecten en trainingen:

 1. Algemeen

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor organisatie-advisering, project- of interimmanagement & trainingen tussen De Zelforganisatie Fabriek en haar opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

 1. Grondslag offertes

Offertes van De Zelforganisatie Fabriek zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij daarbij naar beste weten alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het onderzoek heeft verstrekt.

 1. Aanvang werkzaamheden

De Zelforganisatie Fabriek aanvaardt een opdracht na bepaling van inhoud en uitvoeringscondities van een opdracht en een schriftelijke bevestiging hiervan door de opdrachtgever. De Zelforganisatie Fabriek acht een opdracht tevens tot stand te zijn gekomen wanneer – na bepaling van inhoud en uitvoeringscondities van een opdracht – De Zelforganisatie Fabriek dit beschouwt en aanvaardt als een opdracht. Voordat De Zelforganisatie Fabriek start met een opdracht dient de opdrachtgever hiermee nadrukkelijk of stilzwijgende in te stemmen.

 1. Uitvoering van werkzaamheden

De Zelforganisatie Fabriek zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een “inspanningsverplichting”, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd.

 1. Terbeschikkingstelling van informatie medewerkers en werkruimte door de opdrachtgever

Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die De Zelforganisatie Fabriek nodig heeft. Dit geldt ook voor de terbeschikkingstelling van medewerkers van de eigen organisatie van de opdrachtgever, die bij de werkzaamheden van het bureau betrokken (zullen) zijn.

Als De Zelforganisatie Fabriek daarom verzoekt, biedt de opdrachtgever op zijn locatie kosteloos een werkruimte met telefoonaansluitingen en, desgewenst, een fax- en datanetaansluiting aan ten behoeve van de adviseur van De Zelforganisatie Fabriek

 1. Personeel

Adviesteam en wijzigingen daarbinnen
De Zelforganisatie Fabriek bepaalt – na afstemming met de opdrachtgever – welke personen de verleende opdracht zullen uitvoeren. De Zelforganisatie Fabriek kan in overleg met de opdrachtgever de samenstelling van het adviesteam wijzigen, indien het meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht of voor andere redenen noodzakelijk is. De wijziging mag de kwaliteit van de te verrichten adviesdiensten niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van het adviesteam kan ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met De Zelforganisatie Fabriek plaatsvinden.

Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel
Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij. Dit geldt ook voor ingehuurde derden (zoals zelfstandige adviseurs).

 1. Tarieven en kosten van de opdracht

Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen kunnen ze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die De Zelforganisatie Fabriek noodzaakt tot tariefaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de offerte anders is aangegeven.

 1. Betalingsvoorwaarden

Het honorarium, de tarieven en de kosten zoals in artikel 8 genoemd, brengt De Zelforganisatie Fabriek maandelijks bij (voorschot-)declaratie in rekening. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na declaratiedatum.

Na die vervaldag wordt de wettelijke rente in rekening gebracht, zonder dat ingebrekestelling is vereist. Indien betaling achterwege blijft, kan De Zelforganisatie Fabriek met een beroep op de onzekerheidsexceptie, de uitvoering van de opdracht opschorten.

Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangegeven (ongeacht de tenaamstelling van de declaratie).

 1. Wijziging van de opdracht, C.Q., meerwerk

De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen.

Indien de tussentijdse wijziging het overeengekomen honorarium of de kostenvergoedingen beïnvloedt, zal De Zelforganisatie Fabriek dit de opdrachtgever zo spoedig mogelijk melden.

Indien een tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat door toedoen van de opdrachtgever, zal De Zelforganisatie Fabriek de noodzakelijke aanpassingen aanbrengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien zo’n aanpassing leidt tot meerwerk, zal dit als een aanvullende opdracht aan de opdrachtgever worden bevestigd.

 1. Duur en afsluiting van de opdracht

De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van het adviesteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die De Zelforganisatie Fabriek verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De Zelforganisatie Fabriek kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. Binnen een termijn van 30 dagen na dagtekening daarvan dient de opdrachtgever De Zelforganisatie Fabriek hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van De Zelforganisatie Fabriek, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 1. Tussentijdse beëindiging van een advies opdracht

Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft De Zelforganisatie Fabriek vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd.

De Zelforganisatie Fabriek mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd. De Zelforganisatie Fabriek behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaratie voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.

Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsuitvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

 1. Annulering of verplaatsing training

12.1Annulering door opdrachtgever

De opdrachtgever voor een training heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel of e-maildatum. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal, bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn als bedoeld in 12.1, € 250,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening worden gebracht.

Annulering door de opdrachtgever van de training kan tot vier weken voor aanvang van de eerste trainingsdag op de administratiekosten zoals hiervoor bedoeld na, kosteloos geschieden. Bij annulering van de training op een termijn van minder dan 4 weken voor aanvang van de eerste dag wordt 30% van de prijs van de training berekend. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de training de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op terugbetaling. De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door opdrachtnemer toegezonden facturen.

12.2: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag.De terugbetaling vindt plaats binnen 14 dagen na de schriftelijke bekendmaking van de annulering

Opdrachtnemer is gerechtigd:

 1. de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 2. bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;

12.3 Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training/opleiding laten deelnemen, of in overleg een andere trainingsdatum te kiezen.

 1. Intellectueel eigendom

Schriftelijke stukken, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor uitvoering van de opdracht en in het adviesresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van De Zelforganisatie Fabriek. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van De Zelforganisatie Fabriek.

De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 1. Vertrouwelijkheid

De Zelforganisatie Fabriek is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. De Zelforganisatie Fabriek zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder toestemming van De Zelforganisatie Fabriek aan derden geen mededelingen doen over de aanpak van De Zelforganisatie Fabriek, zijn werkwijze en dergelijke, dan wel zijn rapportage ter beschikking stellen.

 1. Aansprakelijkheid

De Zelforganisatie Fabriek is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door De Zelforganisatie Fabriek van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop bij het uitbrengen van adviezen in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat De Zelforganisatie Fabriek voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen.

Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

 1. Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 1. Klachtenprocedure

Indien door de opdrachtgever bij de uitvoering van de adviesopdracht en/of training tekortkomingen worden geconstateerd, kan de opdrachtgever binnen een termijn van twee weken na beëindiging van de opdracht en/of training een klacht indienen. Dat kan op de volgende wijzen:

 • digitaal via info@zelforganisatiefabriek.nl o.v.v. klacht
 • schriftelijk naar het volgende adres

De Zelforganisatie Fabriek
t.a.v. klachtencommissie
HJE Wenckebachweg 123
1096 AM Amsterdam

De Zelforganisatie Fabriek handelt de klacht vervolgens af, rekening houdend met de volgende uitgangspunten:

 • De afhandeling van de klacht valt onder de verantwoordelijkheid van de directie van De Zelforganisatie Fabriek.
 • De Zelforganisatie Fabriek houdt in haar klachtenprocedure alle regelgeving over privacy in acht en zal uw klacht uiteraard met de grootst mogelijke zorgvuldigheid in behandeling nemen
 • De Zelforganisatie Fabriek neemt alleen klachten in behandeling die voorzien zijn van NAWgegevens en de datum van de melding.
 • De Zelforganisatie Fabriek reageert zo snel als mogelijk op klachten, maar hanteert in ieder geval de volgende termijnen:
 • Binnen één week wordt de ontvangst van de klacht schriftelijk bevestigd aan de indiener.
 • De Zelforganisatie Fabriek geeft binnen drie weken na ontvangst van de klacht een adequate, schriftelijke reactie.
 • De Zelforganisatie Fabriek kan de behandeling van de klacht ten hoogste 10 werkdagen verdagen. Hierover wordt u schriftelijk geïnformeerd.
 • Wanneer over een klacht geen overeenstemming wordt bereikt tussen de klant en De Zelforganisatie Fabriek, wordt de klacht voorgelegd aan een onafhankelijke derde. Het oordeel van deze onafhankelijke derde wordt door alle partijen als bindend beschouwd. De eventuele consequenties van het oordeel worden zo snel als redelijkerwijs mogelijk door De Zelforganisatie Fabriek afgehandeld.
 • De Zelforganisatie Fabriek hanteert een bewaartermijn van 3 jaar voor alle klachten

Januari 2019

De Zelforganisatie Fabriek B.V.

Algemene voorwaarden De Zelforganisatie Fabriek B.V. (B2C)

Voor B2C klanten volgen wij de voorwaarden zoals opgesteld door de NRTO.