Privacy beleid

In dit document worden de volgende met een beginhoofdletter aangeduide definities gebruikt:

 1. Privacybeleid: het door De Zelforganisatie Fabriek vastgestelde en gevoerde beleid, ten aanzien van het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens zoals vastgelegd in dit document.
 2. De Zelforganisatie Fabriek: de vennootschap waarvoor het Privacybeleid geldt.
 3. Website: de websites van De Zelforganisatie Fabriek onder https://zelforganisatiefabriek.nl/
 4. Persoonsgegevens: door opdrachtgevers en cliënten van de Zelforganisatie Fabriek verstrekte gegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
 5. Gebruiker: elke gebruiker van de Website.
 6. Opdrachtgever, Client: elke derde die met De Zelforganisatie Fabriek een overeenkomst heeft gesloten op grond waarvan sprake kan zijn van verstrekking van Persoonsgegevens.
 7. Vertrouwelijke Gegevens: informatie die door De Zelforganisatie Fabriek verkregen wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden (training, opleiding, coaching, etc.) en die zij als vertrouwelijk kwalificeert en waarop de bepalingen van dit Privacybeleid van toepassing zijn.

 Algemeen

Ten behoeve van de activiteiten van De Zelforganisatie Fabriek worden privacygevoelige gegevens geregistreerd. De Zelforganisatie Fabriek behandelt deze gegevens in overeenstemming met het bepaalde in de AVG.

Artikel 1       Doelstellingen van vastleggingen en verwerkingsgrond zijn:

 • het uitvoeren van alle werkzaamheden die verband houden met de inschrijving op en deelneming aan een training, opleiding of coaching/ consultancy;
 • het voldoen aan informatieverzoeken van de Opdrachtgever en Cliënten;
 • het – binnen het kader van de relevante wetgeving – toesturen van nieuwsbrieven en andere informatieve berichten, interessante trainingen en ontwikkelingen;
 • het uitvoeren van analyses om de dienstverlening te verbeteren;
 • het uitvoeren van alle overige werkzaamheden en bewerkingen die samenhangen met de bedrijfsvoering van De Zelforganisatie Fabriek;
 • het bekendmaken van informatie over deelnemers via eigen website / leerportaal;
 • het berekenen, vastleggen en innen van kosten die verband houden met de gevraagde dienstverlening (inclusief het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen van uitoefenen van accountantscontrole(s);
 • voldoen aan de accreditatiecriteria;
 • de uitvoering of toepassing van een andere wet.

 Artikel 2       De volgende persoonsgegevens worden door De Zelforganisatie Fabriek verwerkt:

 • naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens (bijvoorbeeld het e-mailadres), alsmede het bankrekeningnummer van de opdrachtgever of deelnemer;
 • een administratienummer, als dat geen andere informatie bevat dan de bij het vorige punt bedoelde gegevens;
 • gegevens die noodzakelijk zijn met het oog op de gezondheid of het welzijn van de deelnemer;
 • gegevens die betrekking hebben op de aard en het verloop van het onderwijs;
 • gegevens die betrekking hebben op de behaalde studieresultaten;
 • gegevens voor de organisatie van het onderwijs;
 • gegevens voor het berekenen, vastleggen en innen van trainingskosten;
 • gegevens van docenten en begeleiders, voor zover deze gegevens van belang zijn voor de organisatie en het geven van opdrachten, coaching en trainingen;
 • andere dan de hierboven opgesomde gegevens als die verwerkt moeten worden op grond van een andere wet.

 Artikel 3       De persoonsgegevens worden verstrekt aan:

 • degenen die:
 • belast zijn met de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
 • leiding geven aan de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden, of
 • noodzakelijk zijn betrokken bij de hierboven onder 1 opgesomde werkzaamheden.
 • anderen, indien:
 • de opdrachtgever of deelnemer zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van de deelnemer (bijvoorbeeld vastlegging van een voedselallergie) of
 • de gegevens verder worden verwerkt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden. De Zelforganisatie Fabriek zorgt ervoor dat de gegevens ook alleen voor deze specifieke doeleinden verder worden verwerkt of
 • trainingen die via derden geleverd worden.

 Artikel 4      Geheimhouding

Persoonsgegevens en Vertrouwelijke gegevens worden door De Zelforganisatie Fabriek steeds behandeld met inachtneming van hetgeen in de AVG is bepaald.
Medewerkers van De Zelforganisatie Fabriek zijn gebonden aan contractuele bepalingen op grond waarvan zij Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens en of AVG dienen te behandelen. Voor zover De Zelforganisatie Fabriek derden inhuurt, ter uitvoering van werkzaamheden voor Opdrachtgevers en Cliënten, sluit zij daarmee een overeenkomst waardoor geheimhouding van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens voldoende is gewaarborgd.

Artikel 5      Gebruik en opslag van privacygevoelige gegevens
De verwerking van Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens is uitsluitend bestemd voor het doel waartoe die zijn overgedragen en geregistreerd. Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden door De Zelforganisatie Fabriek niet ter beschikking gesteld aan derden, tenzij dit een uitdrukkelijke wens is van Opdrachtgever of Cliënt of indien de gegevensoverdracht noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht.
Uw gegevens worden in principe uitsluitend binnen de EU opgeslagen.

Artikel 6      Beveiliging, bewaring en verwijdering
De Zelforganisatie Fabriek heeft de noodzakelijk maatregelen ter bevordering van de fysieke, technische en organisatorische beveiliging van de privacygevoelige gegevens getroffen, zodat de registratie daarvan is beveiligd tegen onbevoegd raadplegen, verstrekken, veranderen en/of verwijderen van gegevens alsmede tegen brand en daarmee vergelijkbare gevaren, inbraak en diefstal.
Privacygevoelige gegevens worden, conform wetgeving, 60 maanden na beëindiging van de overeenkomst voor de aangegeven doeleinden bewaard of zo lang als de wet dat voorschrijft. Na deze termijn vragen wij uw toestemming voor verdere communicatie.
Uw gegevens worden onverwijld verwijderd wanneer u daarom verzoekt.

Artikel 7      Verstrekking van gegevens binnen De Zelforganisatie Fabriek Persoonsgegevens en Vertrouwelijke Gegevens worden binnen De Zelforganisatie Fabriek uitsluitend verstrekt aan medewerkers van De Zelforganisatie Fabriek die, uit hoofde van hun functie, toegang tot deze gegevens horen te hebben en dit in overeenstemming is met het doel van de registratie daarvan.

Artikel 8      Verstrekking van gegevens aan derden
De Zelforganisatie Fabriek zal de Persoonsgegevens en de Vertrouwelijke Gegevens alleen aan derden doorgeven indien:

 • de doorgifte geschiedt aan een door De Zelforganisatie Fabriek voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met wie bewerker De Zelforganisatie Fabriek een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerking;
 • doorgifte van uw naam aan de accommodatie waar de training wordt gevolgd;
 • doorgifte van uw naam, adres, postcode en woonplaats aan de distributeur van leermiddelen

en / of

 • De Zelforganisatie Fabriek op grond van wettelijke verplichtingen gehouden is de Persoonsgegevens of Vertrouwelijke Gegevens door te geven aan bevoegde instanties.

De Zelforganisatie Fabriek draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven Privacybeleid van de betreffende partij.

Artikel 9      Inzage- en wijzigingsrecht
Zowel de Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer als de Gebruiker heeft recht op inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering, afscherming en dataportabiliteit van zijn/haar Persoonsgegevens en/of Vertrouwelijke Gegevens, zulks overeenkomstig het bepaalde in de AVG. Indien een Opdrachtgever, Cliënt, Deelnemer of Gebruiker van (een van) deze rechten gebruik wil maken, of indien hij/zij vragen heeft over het Privacybeleid van De Zelforganisatie Fabriek kan hij/zij De Zelforganisatie Fabriek een e-mail te sturen naar info@zelforganisatiefabriek.nl

Artikel 10    Cookies
De Zelforganisatie Fabriek maakt gebruik van cookies.

Artikel 11    Wijzigingen in het Privacybeleid
De Zelforganisatie Fabriek behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina van de Website bekend worden gemaakt. De Zelforganisatie Fabriek adviseert Opdrachtgevers, Cliënten, Deelnemers en Gebruikers dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.
Uw gegevens worden door De Zelforganisatie Fabriek zorgvuldig beheerd. Mocht dit niet het geval zijn, of heeft u andere vragen betreffende uw privacy, neem dan contact op met ons. Dit kan schriftelijk: De Zelforganisatie Fabriek BV. t.a.v. Privacy melding, H.J.E. Wenckebachweg 123; 1096 AM Amsterdam; via email:  info@zelforganisatiefabriek.nl of telefonisch op 020 –. 2442 838

Bij escalatie kunt u contact opnemen met Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ, Den Haag. Verdere informatie treft u aan op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.